బ్రిడ్జెంటెక్

The Leading Talent Delivery experts in Berlin

What is Talent Delivery

Every company is good at hiring entry-level technical staff. But, how do you find candidates for mid & senior technical roles with experiences ranging anywhere from 3 to 15 years. That’s what Technical Talent Delivery is all about. We at BRIDGENTECH help you connect with the most in-demand developers, leads and  managers hand-picked from a niche talent pool and a trusted global network.

What’s in it for you?

Why choose BRIDGENTECH’s Talent Delivery Services

The BRIDGENTECH Talent Delivery process

Our Technical Talent Experts discuss, assess and break down the requirements as per our 5F framework in one or more sittings with your Project & Delivery Managers
1
We source the best candidates from a hand-picked talent pool sourced via job portals, social media and networks matching 90%+ of your requirements
2
Internal pre-filtering of candidates through in-depth interviews, assignments & discussions to assess the requisite technical expertise
3
Arranging client interviews for internally shortlisted candidates as well as coordinating on assignments, feedback & follow-up interviews, if any
4
On-boarding candidate, providing all the necessary infrastructure for efficient delivery from assigned workplace or remote setup
5
BRIDGENTECH delivery team up-skills the chosen candidates on the missing technical, communication (German, French & Business English) and inter-cultural gaps as per the finalized transition plans
6
Once delivery commences and stabalizes, the client can decide to internalise the candidate for on-shore/off-shore/remote permanent jobs
7
As a third party, BRIDGENTECH also helps to ensure smooth transition and international migration
8

బెస్ట్ టాలెంట్ స్కౌటింగ్

టేబుల్ అంతటా

కనుగొనడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది

గడ్డివాములో సూది

మీ అవసరాల కోసం అరుదైన నైపుణ్యంతో సరైన నైపుణ్యం కలిగిన అభ్యర్థిని కనుగొనడం చాలా కష్టమైన పని. ఇక్కడే BRIDGENTECH వస్తుంది.

teTelugu