బ్రిడ్జెంటెక్

We are able to source top-of-the-line IT operations engineers in the space of cloud, DevOps and ContainerOps so that you can deliver your application across any platform faster, with agility and scalability like never before.

How can we add value?

Building a microservices architecture based product can be challenging, due to the changing technology environment, management decisions, requirement complexity, resource availability and the budgets. We find the best balance between these parameters, with our Agile and innovative approach to team augmentation.
Migration to Cloud and Automation
Design and develop a multi-cloud environment. Migrate your existing applications and data from physical & virtual environments to any commercial cloud platform. Deploy Orchestration solutions for provisioning & managing computing in an automated fashion.
Modernisation
Enhancing flexibility, mitigating risk and minimizing disruption to reduce costs with modern, server less, microservices-based architecture. Leveraging cloud-native applications, containers and new practices as well as providing L1, L2 & L3 level support through managed services.
CI | CD | CM
Simplify and modernize the software delivery process by personalizing and customizing your continuous integration and delivery process, to ensure incremental software delivery in a sophisticated Agile and faster fashion than ever before.
Containerization
Merge the continuous software delivery process with container-native applications for development, orchestration, monitoring, automation and migration while ensuring security in order to deploy/run distributed applications.

Agile development with CI-CD-CM Ecosystem

We realize that even the best product development practices can go bonkers if they’re not matched with the best practices in continuous integration, continuous delivery and continuous monitoring. Moreover, with the growth of the public cloud like Azure, AWS and GCP, most clients are looking to scale their operations, have more significant development and deployment ecosystem, minimize their downtimes, and produce as much good code with the non-stop deployment model; without impacting product usability. Bridgentech helps by enabling precisely that, through some excellent resources with varied experience in development and deployment, especially on the cloud.

Our technology stack for IT Applications & Test Engineering

Our team of experts is trained in the best open source, SaaS, and developer tools to deliver the best results for our clients through our IT services

క్లయింట్ కేస్ స్టడీ

ఐటీ సేవలు

CloudOps ఇంజనీర్‌ను అసెంబ్లింగ్ చేస్తోంది

లైఫ్ సైన్సెస్ డొమైన్‌లో ప్రముఖ గ్లోబల్ కస్టమర్‌లలో ఒకరి కోసం పని చేస్తోంది.

పూర్తి స్టాక్ డెవలపర్‌లను సమీకరించడం

లైఫ్ సైన్సెస్ డొమైన్‌లో ప్రముఖ గ్లోబల్ కస్టమర్‌లలో ఒకరి కోసం పని చేస్తోంది.

AWS క్లౌడ్ మైగ్రేషన్‌ని అసెంబ్లింగ్ చేస్తోంది

డేటా నాణ్యత, ఇంటిగ్రేషన్ మరియు మేనేజ్‌మెంట్ సొల్యూషన్స్‌లో చాలా ప్రముఖ జర్మన్ సంస్థ కోసం పని చేస్తోంది.

కనుగొనడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది

గడ్డివాములో సూది

మీ అవసరాల కోసం అరుదైన నైపుణ్యంతో సరైన నైపుణ్యం కలిగిన అభ్యర్థిని కనుగొనడం చాలా కష్టమైన పని. ఇక్కడే BRIDGENTECH వస్తుంది.

teTelugu